Dyrene våre

Gårdslivet i Lande Gård Barnehage.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder (KD, 2013, s. 27).

Dyrestell i barnehagen
I Lande Gård barnehage har vi valgt å ha dyr, dette fordi vi mener at det blant annet kan gi barna en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling, kunnskap og erfaringer om medmenskelighet og respekt. Forskning viser at barn som vokser opp med dyr rundt seg som en naturlig del av barndommen, kan få stor evne til å vise omsorg, ta hensyn til seg selv og andre gjennom den empatiske og omsorgsgivende effekten som dyrehold gir.

Samvær med dyr kan føre til at barn blir bevisst sitt eget verbale og nonverbale språk. Dette kan igjen gjøre det lettere å lese dyrenes kroppsspråk, og tilpasse egen atferd ovenfor dyrene.
I rammeplanen for barnehager står det blant annet at vi voksne i barnehagen skal bidra til at barna får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet (KD,2011, s.45). I Lande Gård barnehage har vi en fantastisk mulighet til nettopp dette! Vi mener at samvær med dyr kan være med på opplevelsen av mestring, glede, selvfølelse, ansvarsfølelse, undring og filosofi.

Barnas konkrete oppgaver
Vi vil at våre dyr skal ha gode og stimulerende forhold slik at dyrevelferd blir ivaretatt på et høyt nivå.
Barna får ta stor del gjennom medansvar for dyrestellet. Tre-, fire-, fem- og seksåringene er med på å måke, mate og stelle med og for dyrene.
Null til treåringene starter gårdslivet med å bli kjent med, kose med, og etablere tillit og trygghet til dyrene før de får ta del i arbeidsoppgavene.

Dyr som et pedagogisk verktøy
Dyrene er en naturlig del av vår hverdag på alle måter. Vi inkluderer dyr i blant annet eventyr, fortellinger, sanger, bevegelse, naturopplevelser, tall, størrelser, former, filosofi og religion. På denne måten blir dyrene et fint pedagogisk verktøy.

Gårds- og dyrelivet i Lande Gård barnehage er i en kontinuerlig utvikling, forandring og bevegelse,
og tar barna med seg på nye eventyrlige opplevelser.